POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES

Infórmase que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por BERTAMIRÁNS F.C. con domicilio en AVENDIDA DA MAHÍA , 78 15220 BERTAMIRÁNS-AMES (A CORUÑA), que cumpre coas medidas de seguridade exixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Caracter Persoal. A finalidade de dito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que Vostede facilitou os seus datos.
Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atende-la súa solicitude sempre e cando non os indique o contrario exercendo o seu dereito de cancelación, ou duarnte o tepo necesario para cumplir coas obligacións legais.
BERTAMIRÁNS F.C. non elaborará ningún tipo de "perfil", en base a información facilitada. Non se tomaraán decisións automatizadas en base a perfís.
Ademáis, BERTAMIRÁNS F.C. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de seren necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixenete en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede comprometese a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para empregalos a fin de poder fideliza-la relación entre ambas partes.
O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non seren obxeto de decisións individuais, automáticas, en relacióncos datos obxeto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriomente mencionada, ou por correo lectrónico a bertamiránsfc@gmail.com . No caso de que non obtivese satisfacción no exercizo dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Proteccion de Datos competente, sendo ésta a Axencia Española de Protección de Datos, cos datos accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf .
BERTAMIRÁNS F.C. adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheros do usuario.
De acordo con que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.

881087583

627145820 Fútbol 11

676014018 Fútbol 8

bertamiransfc@gmail.com

As Nosas Redes Sociais

Concello
Deputación
Futgal