POLÍTICA DE PRIVACIDADE E COOKIES

Infórmase que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por BERTAMIRÁNS F.C. con domicilio en AVENDIDA DA MAHÍA , 78 15220 BERTAMIRÁNS-AMES (A CORUÑA), que cumpre coas medidas de seguridade exixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Caracter Persoal. A finalidade de dito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web na que Vostede facilitou os seus datos.
Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal, e conservaranse durante o tempo necesario para atende-la súa solicitude sempre e cando non os indique o contrario exercendo o seu dereito de cancelación, ou duarnte o tepo necesario para cumplir coas obligacións legais.
BERTAMIRÁNS F.C. non elaborará ningún tipo de "perfil", en base a información facilitada. Non se tomaraán decisións automatizadas en base a perfís.
Ademáis, BERTAMIRÁNS F.C. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de seren necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixenete en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.
Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede comprometese a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para empregalos a fin de poder fideliza-la relación entre ambas partes.
O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidade de datos e a non seren obxeto de decisións individuais, automáticas, en relacióncos datos obxeto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriomente mencionada, ou por correo lectrónico a bertamiránsfc@gmail.com . No caso de que non obtivese satisfacción no exercizo dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Proteccion de Datos competente, sendo ésta a Axencia Española de Protección de Datos, cos datos accesibles en https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf .
BERTAMIRÁNS F.C. adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheros do usuario.
De acordo con que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitaremos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.